Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
Centrex Europe Energy & Gas AG

 Изглед рачуна

  Изглед рачуна за утрошени природни гас за физичка лица

  Изглед рачуна за утрошени природни гас за правна лица - јавно снабдевање

  Изглед рачуна за утрошени природни гас за правна лица - слободно тржиште

  Изглед рачуна за услугу дистрибуције природног гаса