Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Лиценце

„Југоросгаз“ а.д. обавља своју делатност на територији Републике Србије на основу следећих лиценци:

 


 

webmaster

 

 

Змај Јовина 8-10, 11158 Београд; Тел: (011) 3216-600, 3216-601;

Факс: (011) 3216-688