Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Стратешки циљеви

Основна стратешка опредељења "Југоросгаз" а.д. дефинисана су стратешким планом пословања и дефинисана су као:

Визија

Лидерска позиција у испоруци гаса за потребе Републике Србије.

Мисија

Квалитетно и стабилно снабдевање потрошача, поштујући све законске прописе и норме. Ширење гасног система и тржишта гасом.

Циљеви
Стабилно снабдевање тржишта природним гасом, повећање пласмана гаса и тржишног учешћа и повећање добити.
Стратегија
Прикључење нових потрошача. Ширење гасоводне мреже. Заједничка улагања у изградњу складишта и нових праваца снабдевања са државом Србијом и "Србијагас" - ом.