Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

Упутство за безбедно извођење радова на градилиштима у близини гасовода

  За било какве радове, који се врше у близини гасовода, извођач радова мора добити услове и сагласност од Југоросгаз а.д., Београд. Југоросгаз а.д., као власник гасовода, транспортер и дистрибутер природног гаса, предлаже минималне сигурносне мере које се морају применити када се ради на градилиштима у близини гасовода. Овим упутством су такође обухваћене и важне информације о особинама природног гаса и о процедурама, које се морају поштовати у случају опасности.

1. КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

2. ОСОБИНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА

3. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ

4. ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ ОПАСНОСТИ