Српска верзија

Наши акционари


OAO "GAZPROM"
JP "SRBIJAGAS"
 

  Примена тарифног система

 

Ступањем на снагу Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 84/04), извршене су значајне реформе у енергетском сектору Републике Србије.

Агенција за енергетику Републике Србије је донела Тарифни систем за обрачун природног гаса за тарифне купце на који је сагласност дала Влада Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 1/07).

Обавештавамо Вас да је од 15. октобра 2008. године почела примена Тарифног система којим се утврђује цена природног гаса за тарифне купце. Тарифни систем се примењује на купце природног гаса чији су објекти прикључени на систем за транспорт природног гаса или систем за дистрибуцију природног гаса.

Југоросгаз а.д. Београд је на основу члана 36. ст. 3. и 4., као и члана 66. ст. 4. 5. и 6. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 84/04), члана 28. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 17/05 и 108/05), Мишљења Агенције за енергетику Републике Србије бр. 649/2008-Д-I/11 од 14.11.2008. године, и бр.649/2008-Д-I/10 од 14.11.2008. године, као и бр.649/2008-Д-I/12 од 14.11.2008. године, и члана 31. Уговора о организовању Jугоросгаз а.д. Београд, ради усаглашавања са одредбама Закона о привредним друштвима Републике Србије, донео следеће одлуке:

• Одлуку о утврђивању цене за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса број O-45 од 08.11.2008 године;

 

• Одлуку о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса број О-46 од 08.11.2008. године;

 

• Одлуку о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце број О-44 од 08.11.2008. године;

 

Влада Републике Србије је на седници одржаној 02.04.2009. године је донела Решење 05 бр.38-739/2009 од 13.02.2009. године о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса, Решење 05 бр.38-738/2009-2 од 02. априла 2009. године о давању сагласности на одлуке о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце, Решење 05 бр.38-740/2009-2 од 2. априла 2009. године о давању сагласности на одлуке о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса.

 

У области природног гаса донети су и примењује сe:

 

• Тарифни систем за приступ и коришћење система за транспорт природног гаса;

 

• Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса;

 

• Тарифни систем за обрачун потрошње природног гаса за тарифне купце;

 

Сходно примени тарифних система у области природног гаса формирају се три независне цене и то:

 

• Цена за услугу коришћења транспортног система;

 

• Цена за коришћење дистрибутивног система;

 

• Цена за обрачун природног гаса тарифним купцима;

 

У новој цени природног гаса изражени су сви трошкови који настају у процесу транспорта, дистрибуције и трговине природним гасом, а у складу са методологијама за одређивање тaрифних елемената за обрачун цена појединих производа и услуга, које је донела Агенције за енергетику Републике Србије и на које је сагласност дала Влада Републике Србије.

Применом Закона о енергетици и тарифног система у рачунима, који добијају потрошачи, за утрошени природни гас у зависности од категорије којој припадају, исказани су следећи тарифни ставови:

 

• ЕНЕРГЕНТ (дин/м3)

 

• КАПАЦИТЕТ (дин/м3/дан/година)

 

• НАКНАДА ПО МЕСТУ ИСПОРУКЕ (дин)

 

Тарифни став енергент је измерена количина природног гаса на месту испоруке изражена у м3 коригована по квалитету на стандардне услове.

 

Тарифни став капацитет је утврђен као максимална изведена дневна потрошња на месту примопредаје сведена на дан и увећана за 20%. Утврђује се на основу максималне дневне потрошње у претходној години. Капацитет се плаћа сваког обрачунског периода независно од тога да ли купац троши гас.

 

Тарифни став накнада по месту испоруке је трошак одобрен од стране регулаторне Агенције који се плаћа сваког обрачунског периода независно од тога да ли купац троши гас. Утврђује се на годишњем нивоу и распоређује се према обрачунском периоду.

У складу са усвојеним тарифним системом потрошачи, односно купци, су разврстани у три основне категорије:

 

1. Купци са местом прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса радног притиска мањег од 6 бара („Категорија 1“);

 

2. Купци са местом прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса радног притиска једнаког или већег од 6 а мањег од 16 бара („Категорија 2“);

 

3. Купци са местом прикључења на систем за транспорт природног гаса („Категорија 3“);

 

У оквиру „Категорије 1“ утврђене су две групе купаца:

 

1. Домаћинства;

 

2. Остали купци, правна и физичка лица чији су објекти прикључени на систем за дистрибуцију природног гаса, осим купаца из групе домаћинства;

 

У оквиру „Категорије 2“, у зависности од намене објекта и годишње равномерности потрошње, утврђене су три групе купаца:

 

1. Системи даљинског грејања, у коју се разврставају произвођачи топлотне енергије који природни гас користе искључиво у процесу производње топлотне енергије;

 

2. Равномерна потрошња, у коју су разврстани купци који у периоду 01. октобра претходне године до 01. априла текуће године троше мање од 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 01. октобра претходне године до 01. октобра текуће године, осим купаца из тачке 1 категорије 2;

 

3. Неравномерна потрошња, у коју су разврстани купци који у периоду 01.октобра претходне године до 01. априла текуће године троше најмање 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 01. октобра претходне године до 01. октобра текуће године, осим купаца из тачке 1 категорије 2;

 

У оквиру „Категорије 3“, у зависности од намене објекта и годишње равномерности потрошње, утврђене су три групе купаца:

 

1. Системи даљинског грејања, у коју се разврставају произвођачи топлотне енергије који природни гас користе искључиво у процесу производње топлотне енергије;

 

2. Равномерна потрошња, у коју су разврстани купци који у периоду 01. октобра претходне године до 01. априла текуће године троше мање од 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 01. октобра претходне године до 01. октобра текуће године, осим купаца из тачке 1. категорије 3;

 

3. Неравномерна потрошња, у коју су разврстани купци који у периоду 01.октобра претходне године до 01. априла текуће године троше најмање 70% од укупно испоручене количине природног гаса у периоду од 01. октобра претходне године до 01. октобра текуће године, осим купаца из тачке 1. категорије 3;

 

Напомена:

 

На гасоводном систему Југоросгаз а.д. не постоје купци из Категорије 3

 

Разврставање купаца на категорије и групе купаца извршено је за свако место

испоруке према:

 

• Подацима о месту прикључења и намени објекта;

 

• Годишњој равномерној потрошњи природног гаса утврђеној на основу података потрошњи у претходној години;

 

• За нове купце подаци о годишњој равномерности потрошње природног гаса утврђене су према уговору о продаји гаса;

 

У прилогу овог писма достављамо Вам и одлуке о ценама.

 

Природни гас утрошен до 15.04.2009. године ће се фактурисати по старом начину обрачуна, а природни гас који се буде трошио после 15.04.2009. године обрачунава ће се и фактурисати по тарифном систему сагласно одлуци о утврђивању цене природног гаса за тарифне купце.

 

За све остале информације и појашнења стојимо Вам на располагању.

С поштовањем,

JУГОРОСГАЗ а.д. Београд

 

Извршни директор

_______________________

Владимир В. Колдин

 

У Београду, 10.04.2009. године

Before testing the waters, trade-seekers can empower themselves and replica watches uk maximize enjoyment by acting with facts in hand. Whichever trade type an owner decides to pursue, it is replica watches uk important to keep three core concepts in mind: value, purchasing power, and flexibility. The best trade for an individual will be rolex replica uk the one that maximizes his ability to preserve value while providing the greatest purchasing power and flexibility in trade and payment options. Value is a broad concept, but it rolex replica uk boils down to the security of an owner is investment in replica watches sale. For example, trading ensures that an owner continues to replica watches uk hold a durable asset with value while renting does not. When trading, collectors always have the options to change their minds and replica watches uk hold the watch or to sell for cash. Renters do not.